Αποκτήστε την εφαρμογή

The document you requested could not be found on this server

There could be several reasons for this:

 • For technical reasons the page you are looking for may have been moved to a new address (URL).
  • Please try to find the page via our home page.
  If necessary please update the bookmark you have used.
 • You have entered the page address (URL) manually.
  • Please make sure that you entered it correctly.
 • The page you requested may currently not be available.
  • Please try it again later.
  • Click on the back button on your browser and choose a different link.

Το Ascensia, το λογότυπο Ascensia Diabetes Care, το Contour, το Microlet, το Glucofacts, το λογότυπο No Coding, και το Second-Chance είναι εμπορικά σήματα και/ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth®είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Ascensia Diabetes Care γίνεται κατόπιν σχετικής άδειας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία προετοιμασίας: Απρίλιος 2018. Κωδικός: L.GR.ADC.09.2016.0020